• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Các trường trung học

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC TẠI ÚC

Bang/ 
Lãnh thổ

Tên trường

Chương trình đào tạo

Website

 

Victoria

Thành phố Melbourne

 

TAYLORS COLLEGE

Chương trình Trung Học lớp 10, 11, 12 và Dự Bị Đại Học cho trường Đại Học Monash

http://www.taylorscollege.edu.au/

 

 VICTORIAN GOVERNMENT SCHOOLS

Hệ thống các trường trung học công lập bang Victoria

http://www.study.vic.gov.au/deecd/learn/study-in-victoria/en/education-system.cfm

 

OXLEY COLLEGE

Trường Trung Học Tư Thục Oxley

http://www.oxley.vic.edu.au/

 

WESTBOURNE GRAMMAR SCHOOL

Trường Trung Học Tư Thục Westbourne

http://www.westbournegrammar.com/

 

CAREY BAPTIST GRAMMAR SCHOOL

Trường Trung Học Tư Thục Carey

http://www.carey.com.au/

 

 

 

 

 

 

New South Wales

 

Thành phố Sydney

TAYLORS COLLEGE

Chương trình Trung Học Lớp 10, 11, 12 và Dự Bị Đại Học của trường Đại Học Sydney

http://www.taylorscollege.edu.au/

 

NEW SOUTH WALES DEPARTMENT OF EDUCATION & TRAINING

Hệ thống các trường trung học công lập bang New South Wales

http://www.internationalschool.edu.au/

 

PITT WATER HOUSE

Trường Trung Học Tư Thục Pitt Water House

http://www.pittwaterhouse.com.au/

 

ST PHILIP’S CHRISTIAN COLLEGE

Trường Trung Học Tư Thục St Philip’s Christian

http://www.spccinternational.com/

 

 

 

 

 

 

Bang Queensland

 

Thành phố Brisbane

QUEENSLAND GOVERNMENT SCHOOLS

Hệ thống các trường trung học công lập bang Queensland

https://www.eqi.com.au/

 

ST PAUL’S SCHOOL

Trường Trung Học Tư Thục St Paul

http://www.stpauls.qld.edu.au/

 

WEST MORETON ANGLICAN COLLEGE

Trường Trung Học Tư Thục West Moreton Anglican

http://www.wmac.com.au/

 

THE GLENNIE SCHOOL

Trường Trung Học Tư Thục Glennie

http://www.glennie.qld.edu.au/

 

 

 

 

 

 

Bang Tây Úc

 

Thành Phố Perth

WESTERN AUSTRALIA DEPARTMENT OF EDUCATION & TRAINING

Hệ thống các trường Trung Học Công Lập Bang Tây Úc

http://www.eti.wa.edu.au/

 

MURDOCH COLLEGE

Chương trình Trung Học

http://murdochcollege.wa.edu.au/

 

 

 

 

SOUTH AUSTRALIA GOVERNMENT SCHOOLS

Hệ thống các trường Trung Học Công Lập Bang Nam Úc

http://www.decs.sa.gov.au/

 

IMMANUEL COLLEGE

Trường Trung Học Tư Thục Immanuel

http://www.immanuel.sa.edu.au/

 

ST PAUL’S COLLEGE

Trường Trung Học Tư Thục St Paul

http://www.stpauls.sa.edu.au/

 

 

 

 

 

Thủ đô Úc

 Thành phố Canberra

AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY DEPARTMENT OF EDUCATION & TRAINING

Hệ thống các trường Trung Học Công Lập ở Canberra – Lãnh Thổ Thủ Đô 

http://www.det.act.gov.au/

 

 

 

 

 

Tasmania

HUTCHINS SCHOOL

Trường Trung Học Hutchins 

http://www.hutchins.tas.edu.au/

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2014 Avi.edu.vn. All rights reserved

Ask a question