• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hệ thống giáo dục

HỆ THỐNG GIÁO DỤC NEW ZEALAND

Giáo dục cao đẳng và đại học:

Tiến sỹ

Thạc sỹ

Sau đại học

Đại học

Trường bách khoa, Học viện công nghệ

Thạc sỹ

Sau đại học

Đại học

Cao đẳng

Chứng chỉ

(Chương trình dự bị)

Trung học

Lớp 13

Lớp 12

Lớp 11 (13 – 17 tuổi)

Lớp 10

Lớp 9

Tiểu học

Lớp 1 – Lớp 8 (5 – 12 tuổi)

Mẫu giáo (0 – 4 tuổi)

Ghi chú:

1. Trong bậc Trung học học sinh sẽ tham gia 3 kì thi cấp chứng chỉ quốc gia mang tên NCEA

a/ Kì thi chứng chỉ quốc gia cấp độ 1 ( NCEA ) vào năm lớp 11 , hết kì thi này học sinh có thể vào học tại các trường cao đẳng thời gian 01 năm để lấy chứng chỉ, học tiếp 01 năm sau chứng chỉ để lấy bằng Diplom 02 năm và 01 năm tiếp theo tại trường ĐH chuyên ngành

b/ Kì thi chứng chỉ quốc gia cấp độ 2 ( NCEA ) vào năm lớp 12, hết kì thi này học sinh có thể vào học thẳng cao đẳng 02 năm lấy bằng Diplom sau đó học 01 năm ĐH chuyên ngành

c/ Kì thi chứng chỉ quốc gia cấp độ 3 ( NCEA ) vào năm lớp 13, Hết kì thi này học sinh vào thẳng ĐH chuyên ngành 03 năm.

2. Chương trình dự bị 1 năm dành cho sinh viên mà tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ

3. Sau ĐH học sinh có thể vào học 02 năm tiếp theo để lấy bằng cao học ( Master ) và 04 năm lấy bằng Doctor

Thời gian khóa học (ước tính):

Tiến sỹ                       3-4 năm

Thạc sỹ                      2 năm

Sau đại học                1 năm

Đại học                      3-4 năm

Cao đẳng                    1 năm

Chứng chỉ                  6 thánga

 

© Copyright 2014 Avi.edu.vn. All rights reserved

Ask a question