• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ẨN

Các trường đại học

Tên Trường

Địa chỉ

Website

Đại học SEJONG

Address #220, Jiphyeon-gwan, Sejong University, 209 Neungdong-ro,

Gwangjin-gu, Seoul 143-747 Korea

 http://eng.sejong.ac.kr

Đại học KONKUK UNIVERSITY

 

120 Neungdong-ro, Gwangjin-gu, Seoul, Korea (143-701)

http://www.konkuk.ac.kr

Đại học Daejeon (Education Center For Korean Language)

 

96-3 Yongun-dong, Dong-gu, Daejeon 300-716, Korea

 http://www.dju.ac.kr

Đại học Đông A

A501,840 Hadan2-dong, Saha-gu,Busan, Korea

http://global.donga.ac.kr

Đại học Eulji

  • Seongnam Campus

553 Sanseong-daero,Sujeong-gu, Seongnam-si,Gyeonggi-do 461-832 Korea

  • Deajeon Campus

77,771-beongil Gyeryong-ro,Jung-gu,Daejeon 301-832 Korea

http://www.eulji.ac.kr

© Copyright 2014 Avi.edu.vn. All rights reserved

Ask a question